ข้อมูลกิจกรรม

โครงการสร้างอาชีพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจาก บริษัท เซ้าท์อีสต์ฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับด้านอาหาร และต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน จึงมีโครงการเปิดสอนทำอาหารให้แก่ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชน 2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทที่ดีต่อชุมชน 3. เวลาที่มีปัญหากับชุมชน ทางบริษัทจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
คนบริเวณชุมชน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานกิจกรรม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. วางแผนการดำเนินงาน 2.เสนอนโยบายแก่ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติกิจกรรม 3.จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 4.ติดต่อประสานงานกับสถานที่ที่จะเข้าไปทำกิจกรรม 5. เริ่มดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน 6. ประเมินผลกิจกรรมและให้สรุปผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. เสียงตอบรับความชุมชนที่มีต่อบริษัท

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. แบบสำรวจความพึงพอใจในกิจกรรมเกิน 85 % 2. ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อบริษัท 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ได้จริง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

สำรวจกิจกรรมที่ตรงต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง ๆ ว่าต้องการแบบใด

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1 ม.4 ถ.บ้านปลายคลองครุ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
02-324-0617-22 ต่อ 1
e-mail :
nutthee@kingfisher.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พงศ์ดนัย ภู่ศาสตร์
ตำแหน่ง :
HR Officer
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
pongdanai@kingfihrer.co.th
line ID :
pom_pdn
มือถือ :
08-0022-6688