ข้อมูลกิจกรรม

CHOW HAPPY SOCIETY

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

“การทำงานได้เป็นอย่างดีนั้น มาจากสภาวะจิตใจที่เป็นสุข” ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน การแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีต่อกัน และ การได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน จะส่งผลให้พนักงานรัก สามัคคี และ มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกันอย่างสม่ำเสมอ ทางบริษัทฯ จึงมีแนวคิดการจัดโครงการฯ นี้ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน และ ตอบความคาดหวังขององค์กรต่อไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อสร้างความสุขภายในสถานที่ทำงานจากการนำเอากิจกรรมเป็นแกนกลางในการดำเนินงาน - เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างมีไมตรีต่อกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน,เจ้าหน้าที่,ผู้บริหารขององค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แต่งตั้งคณะทำงาน/โครงการ ประชุมและมอบหมายงานในส่วนต่างๆ - เขียนแผนโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ การจัดทำโครงการจากผู้บริหาร - วางแผนกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ และ การประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานรับทราบ - ดำเนินการตามโครงการ - ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และ ทำการสรุปผล - รายงานผลการดำเนินโครงการ, ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำโครงการในครั้งถัดไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มีพนักงาน, เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการ จำนวน 70 คน - พนักงาน, เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร มีระดับความพึงพอใจจากผลการทำสรุปแบบประเมิน มีระดับความพึงพอใจจำนวน ร้อยละ75 - มีจำนวนพนักงาน, เจ้าหน้าที่ และ คณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นจากครั้งก่อนหน้า ร้อยละ 10และ ให้ความสนใจกับกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การให้ความสำคัญในขั้นตอนของการสานเสวนาพนักงานเพื่อค้นหาความต้องการรูปแบบกิจกรรมสร้างสุขเพื่อตอบโจทย์ให้พนักงานอย่างแท้จริง - การให้โอกาสกับพนักงานทุกระดับได้มีส่วนในการร่วมแสดงความคิดเห็นและรับมอบหน้าที่ในการทำแต่ละกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม - การประชาสัมพันธ์ ที่ต้องเน้นการกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง มากกว่าแค่การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว - การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละครั้ง ต้องนำมาแก้ไขและปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์โครงการที่ดีในคราวถัดไป

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- อาจมีการขยายพื้นที่การทำโครงการไปยังบ้านเกิดของพนักงานบ้าง นอกเหนือจากขอบเขตเดิมซึ่งกำหนดไว้ให้อยู่ภายในรัศมีการดำเนินงานของบริษัท 5 กม. - พนักงานและ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่อยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งถัดไปต้องกำหนดตารางวันเวลาการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องร่วมกันระหว่าง สนง.กบินทร์บุรี และ สนง.ใหญ่ (กทม)

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
518/1 ม.9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ :
08-0637-4005
e-mail :
csr@chowsteel.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จิรวัสส์ ศรีภมร, ปาริชาติ วรุณยพันธุ์
ตำแหน่ง :
ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ, จนท.ชุมชนสัมพันธ์
แผนก :
ทรัพยากรบุคคลฯ, ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคลฯ, ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
e-mail :
csr@chowsteel.com
line ID :
pkplayboy
มือถือ :
08-0637-4005