ข้อมูลกิจกรรม

การแข่งขันฟุตบอลภายในบริษัท

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย - เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกงาน - เพื่อสร้างความผ่อนคลายหลังจากทำงานมาทั้งวัน - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงานภายในบริษัท

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง - ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เป็นประโยชน์ - สนับสนุนให้พนักงานมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
60
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สนามฟุตบอล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ติดประกาศรับสมัครพนักงานที่สนใจในกิจกรรมฟุตบอล - ใช้เวลาเลิกงานในการทำการแข่งขัน - จัดให้มีรางวัลในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม - หลังเสร็จกิจกรรมให้ 5 ส. ร่วมกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานได้ร่วมกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้น - พนักงานรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกงาน - พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาสากลทำให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก - มีงบสนับสนุนในการจัดกิจกรรมโดยไม่รวมค่าอุปกรณ์จัดการแข่งขัน - พนักงานมีความสามัคคีในหน่วยงานจากการได้เล่นกีฬาร่วมกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- มีการขยายกิจกรรมชมรมให้เพิ่มมากขึ้นภายในบริษัท - จัดให้มีกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในของบริษัท

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
101/90 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
02-909-1724-33
e-mail :
jeerasak.i@attg.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จีรศักดิ์ อินศิริ
ตำแหน่ง :
แรงงานสัมพันธ์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
jeerasak.i@attg.co.th
line ID :
มือถือ :
089-170-6996