ข้อมูลกิจกรรม

ส่งรักวันแม่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- พนักงานต้องทำงานในช่วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เป็นประจำทำให้พนักงานไม่ได้กลับบ้าน เพื่อร่วมกิจกรรมในวันแม่กับครอบครัว - การกลับต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่าย - ต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันภายในครอบครัว - เพื่อให้บริษัทและครอบครัวพนักงานได้ทำความรู้จักกัน - เพื่อให้พนักงานเกิดความภูมิใจที่ได้ทำงานในบริษัทแห่งนี้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานภายในบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
45
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- บริษัทจัดทำประกาศกิจกรรมวันแม่ - จัดทำไปรษณียบัตรเตรียมให้พนักงาน - บริษัทจัดส่งไปรษณียบัตรที่พนักงานเขียวข้อความส่งให้กับแม่ที่ต่างจังหวัด - นำไปรษณียบัตรที่พนักงานส่งมาที่บริษัทมาจับสลากหาผู้โชคดีที่บริษัทจะไปพบคุณแม่ของพนักงานและนำของไปมอบให้คุณแม่ของพนักงานถึงที่บ้าน รวมถึงการพาพนักงานไปกับบริษัทด้วย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานได้ร่วมกิจกรรมกับบริษัท - บริษัทส่งเสริมความรักในครอบครัวให้กับพนักงาน - บริษัทและพนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน - พนักงานให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ - พนักงานสนใจในกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
101/90 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
02-343-1500
e-mail :
admin05@hwp.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จีรศักดิ์ อินศิริ
ตำแหน่ง :
แรงงานสัมพันธ์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
jeerasak.i@attg.co.th
line ID :
มือถือ :
08-1054-1440