ข้อมูลกิจกรรม

ทุนการศึกษา มร.โทมัส เช็ง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วย มร.โทมัส เช็ง ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก ของบริษัทฯ ได้อุทิศตนและมุ่งมั่นทำให้บริษัทฯเจริญรุ่งเรืองจนเป็นปึกแผ่น ดังนั้นด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบริษัทฯจึงมีมติมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาแก่บุตร ธิดาของพนักงานเพื่อเป็นเกียรติแก่มร. โทมัส เช็ง ผู้ล่วงลับไปแล้ว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ช่วยเหลือบุตร ธิดาของพนักงานที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2530
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ร่างประกาศ กำหนดคุณสมบัติ ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ที่ขอทุน 2. นำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 3. ประกาศให้พนักงานทราบ 4. ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 5. คัดเลือกใบสมัคร โดยดูจากการกำหนดคุณสมบัติ และขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขอทุน 6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จำนวนทุนที่มอบในแต่ละปี 2. ผลการเรียนของบุตร ธิดา ผู้ได้รับทุนดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. สร้างความรักความผูกพันองค์กรให้กับพนักงานที่บุตร ธิดาที่ได้รับทุน 2. บุตร ธิดาของพนักงาน มีความภูมิใจต่อองค์กรที่บิดาและมารดาทำงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เซ้าท์อีสเอเชี่ยนแพกเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
233 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ :
e-mail :
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณัฐธีร์ อริยธัญญางศ์
ตำแหน่ง :
Senior Supervisor
แผนก :
GA & ER
ฝ่าย :
HR
e-mail :
nutthee@kingfisher.co.th
line ID :
art_hero
มือถือ :
08-1963-9855