ข้อมูลกิจกรรม

ตลาดแห่งความสุข โตโยต้าคุณวาสี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ตามที่บริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวและความปลอดภัยของพนักงานจึงได้จัดหาสถานที่ด้านข้างของบริษัทฯ ปรับพื้นที่ว่างให้เป็นลานกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ“ตลาดแห่งความสุข โตโยต้าคุณวาสี”เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว องค์กรคู่ค้าและลูกค้า ก่อเกิดพลังในการขับเคลื่อน สร้างเครือข่ายการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการทำความดีและสร้างรายได้ให้ครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวของพนักงานในองค์กร 2. เพื่อให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนใกล้เคียง 3. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยทำให้เป็นภาระของครอบครัวและเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล 5. เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น เหล้า บุหรี่ และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
500
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน, ครอบครัวพนักงาน, คนในชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่ด้านข้าง บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสีจำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจปัญหา/ ความต้องการในองค์กร (Need Assessment) 2. วางแผนดำเนินงานทุกกิจกรรม 3. เขียนโครงการนำเสนอผู้บริหารและขออนุมัติงบประมาณ 4. ศึกษาหาข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการตลาดแห่งความสุข โตโยต้าคุณวาสี 5. เตรียมความพร้อมให้คณะทำงาน/ กิจกรรม/ สถานที่/ วัสดุและอุปกรณ์ 6. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน หน่วยงานภายนอก / ชุมชน รับทราบกิจกรรม 7. จัดกิจกรรมตามแผน • ปรับพื้นที่สนาม • บริหารพื้นที่โดยกระจายเป็น 4 โซน • โซนที่ 1 พื้นที่ซ้อมกีฬาฟุตซอล • โซนที่ 2 พื้นที่ของเด็กเล่น จากยางที่ใช้แล้ว • โซนที่ 3 พื้นที่พี่สอนน้อง • โซนที่ 4 พื้นที่ร้านค้า 8. จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 9. รับสมัครและคัดเลือกสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการร้านค้า โดยการแจ้งค่าใช้จ่าย กฎ/กติกา 10. จัดหาโค้ชจากวิทยาลัยพละศึกษา มาฝึกสอนให้กับบุตรของพนักงานและเยาวชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อทำกิจกรรม “คุณวาสี มินิคัพ” ต่อไป 11. จัดทำอุปกรณ์ออกกำลัง / กีฬา / ของใช้ต่างๆ จากวัสดุเหลือใช้ภายในองค์กร เช่น ยางรถยนต์เก่า, สปริงโช๊คทำเป็นม้าโยก, จานเบรคทำ ดรัมเบล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครอบครัวของพนักงานมีกิจกรรมได้ทำร่วมกัน KPI : ความสุขของพนักงานเพิ่มขึ้น (โดยดูจากแบบประเมินของโครงการ) • ร้อยละ 80 ของพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม • ร้อยละ 80 ของสมาชิกในครอบครัวพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม • ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง (กิจกรรมใหญ่ๆ) • จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติของพนักงาน • ร้อยละ 50 รายได้เสริมของครอบครัวพนักงาน 2. เปิดโอกาสให้ชุมชนกับองค์กรมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น KPI : จำนวนครั้งในการใช้สนาม ความหลากหลายของหน่วยงาน / ทีมที่มาใช้สนาม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 3. ตัวชี้วัดของกิจกรรมมีความชัดเจน 4. การทำงานเป็นทีม 5. การประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน 6. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 7. การติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร 2. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเพศและวัยของคนในองค์กร 3. การเก็บข้อมูลของกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4. การประเมินผลของกิจกรรม 5. การสื่อสารทำความเข้าใจกิจกรรมของคนภายในและภายนอกองค์กร 6. การให้รางวัลหรือเงินสำหรับนักสร้างสุขดีเด่น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
88/8 ม. 7ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ :
e-mail :
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อรอุมา กรีน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
kapolo.nion@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
08-2802-2689