ข้อมูลกิจกรรม

ไม่ระบุ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สำนักงานสว้สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ลักษณะทางกายภาพ สำนักงานฯ ตั้งอยู่เลขที่ 21/4 หมู่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นเอกเทศ ไม่ติดกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ แต่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลสุโขทัย สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นต้น มีพนักงานปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น 13 คน มีผังองค์กรดังนี้ิ ภารกิจหน้าที่ของสำนักงานฯ ในเขตจังหวัดสุโขทัย 1. พัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม กำกับ ดูแลให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่การบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล 2. คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการ แรงงาน 6. ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน 7. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน 8. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อสำนักงานแรงงานจังหวัด 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เหตุผลในการทำกิจกรรม - จากแบบสำรวจส่วนบุคคลทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกคนตอบแบบสอบถามดัชนีความสุขทางด้านการเงินค่อนข้างต่ำ เนื่องจากภาวะรายได้ ไม่สมดุลกับรายจ่าย - สุขภาวะทางกายของบุคลากรอยู่ในระดับเกินกว่ามาตรฐาน ดัชนีมวลกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ - สำนักงานฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่ห่างจากร้านอาหารพอสมควร เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน มีทางเลือกคือขับรถออกไปหาอาหารทานเอง หรือให้แม่บ้านไปจัดซื้อให้ ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่ต้องคุ้มครองแรงงาน ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยต้องออกปฏิบัติงานนอกสำนักงาน และตั้งรับในสำนักงาน โดยนักวิชากาแรงงาน และนิติกร จะต้องออกไปตรวจหน้างานจริง และให้คำปรึกษา แนะนำ รับคำร้อง จากลูกจ้างผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยต้องจัดเวรรับเรื่องร้องทุกข์ประจำวันซึ่งต้องเป็นนักวิชาการแรงงาน หรือนิติกร แต่เนื่องจากผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีเพียง ๔ คน บางครั้งมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานทั้งหมด เหลือแต่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หากมีลูกจ้างเข้ามาร้องทุกข์ หรือขอคำปรึกษา ก็ไม่สามารถให้คำปรึกษา หรือรับข้อร้องทุกข์ได้ ต้องรอพนักงานตรวจแรงงาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. โครงการเงินของเรา เราจัดการได้ 1.1 ให้บุคลากรประจำสำนักงานฯ รู้จักการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อทราบรายจ่ายของตนในแต่ละเดือน 1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมที่ลดค่าใช้จ่าย และเกิดประโยชน์ทั้งร่างกาย จิตใจ 2. โครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 2.1 ให้บุคลากรได้เลือกอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว 2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานมีกิจกรรมร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมปลูกไม้ประดับ ในบริเวณพื้นที่สำนักงาน 2.3 ลดค่าอาหารกลางวันของบุคลากรในสำนักงาน และได้บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ 3. โครงการ รักกัน ไขมันกระจาย 3.1 บุคลากรเป้าหมายที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน รวมทั้งบุคลากรที่อยู่ในภาวะปกติ ร่วมกันออกกำลังกายหลังเลิกงาน สัปดาห์ละ 2 วัน ๆ ละ 2 ชั่วโมง 3.2 สร้างนิสัยรักการออกกำลังกาย และพฤติกรรมในการบริโภค 4. โครงการมาเมื่อไรได้บริการทันที 4.1 บุคลากรที่เป็นฝ่ายสนับสนุน สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ แก่ผู้มาใช้บริการทั้งทางโทรศัพท์ หรือมาพบด้วยตัวเอง กรณี พนักงานตรวจแรงงานไม่อยู่ในที่ตั้ง 4.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สามารถรับคำร้องจากลูกจ้างได้ถูกต้อง สอบสวนเบื้องต้นได้ว่าผู้ยื่นคำร้องประสงค์จะร้องทุกข์ในเรื่องใด ใครเป็นนายจ้าง จำนวนเงินเท่าไร 4.3 พนักงานตรวจแรงงาน สามารถยุติข้อร้องทุกข์ได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่ากฎหมายให้เวลาไว้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
13
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
หัวหน้าสำนักงาน 1 คน, พนักงานตรวจแรงงาน 3 คน, นิติกร 1 คน เจ้าพนักงานแรงงาน 1 คน, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7 คน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย, ที่พักอาศัยของครอบครัวบุคลากร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมบุคลากรทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กันยายน 2559 เพื่อกำหนดกิจกรรม ครั้งที่ี 2 เดือน ธันวาคม 2559 เพื่อติดตามประเมินผลไตรมาสแรก และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ครั้งที่ 3 เดือน มีนาคม 2560 เพื่อประเมินผลไตรมาสแรกกับไตรมาสสอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ครั้งที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2560 เพื่อประเมินผลไตรมาสแรก ไตรมาสสอง และไตรมาสสามหากมีข้อบกพร่องปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ สรุปความสำเร็จ 2. จัดให้บุคลากรไปเรียนรู้อาชีพเสริม 3. ตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลทั้งในองค์กรและครอบครัวของบุคลากร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จำนวนเงินของบุคลากรแต่ละคนที่ประหยัดได้ เทียบกับปีที่ผ่านมา 2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเทียบกับปีที่ผ่านมา 3. ดัชนีมวลกายของบุคลากร เทียบกับปีที่ผ่านมา. 4. กิจกรรมที่บุคลากรได้ดำเนินการในโครงการระหว่างอยู่ในสำนักงานฯ ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัว

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้นำองค์กรเข้าใจและให้ความเห็นชอบ 2. บุคลการในองค์กรเข้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ในฐานะของบุคลากรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ งานคุ้มครองแรงงาน งานความปลอดภัยในการทำงาน งานแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนายจ้าง และลูกจ้างโดยตรง ขอเสนอให้จัดอบรมบุคลากรที่ประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานละอย่างน้อย 2 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการนี้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปขยายผลดำเนินการให้กับสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่องค์กร :
21/4 หมู่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ :
e-mail :
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ไพโรจน์ จันทร์กุญชร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการแรงงานชำนาญการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
pairojjun@gmail.com
line ID :
มือถือ :
09-4610-0424