ข้อมูลกิจกรรม

ตลาดนัดเพื่อพี่น้อง ZKT

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้พนักงานมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้จากการสำรวจความสุขในองค์กรในภาพรวม พบว่าส่วนใหญ่พนักงานมีรายจ่ายมากกว่ารายได้หรือมีรายจ่ายพอ ๆ กับรายได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีรายได้มากขึ้น บริษัทจึงมีนโยบายและโครงการที่จะส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มที่สนใจหารายได้มากขึ้น โดยเปิดโครงการตลาดนัดของบริษัทเพื่อให้พนักงานสามารถนำของมาขายได้ระหว่างช่วงเวลาพักเบรก ซึ่งไม่ให้กระทบหรือส่งผลเสียกับการทำงานปกติ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

โครงการตลาดนัดของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถนำของมาขายได้ให้เพื่อนพนักงานเพื่อหารายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ปกติ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
10
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ใช้พื้นที่ในโรงงาน โดยแบ่งเป็นโซน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประกาศนโยบายโดยผู้บริหารระดับสูงและประกาศโครงการ CSR และ Happy Workplace ที่วางแผนว่าจะทำภายในสิ้นปี 2016 2. อบรมเรื่อง Happy Workplace ให้พนักงานทุกคน 3. ประกาศโครงการ “ตลาดนัดเพื่อพี่น้อง ZKT” ให้หัวหน้างานและพนักงานรับทราบ 4. รับสมัครพนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการขายสินค้ารวบรวมรายการร้านและสินค้าที่จะขายโดยต้องไม่ซ้ำหรือเป็นคู่แข่งกับร้านอาหารหรือร้านขนม เครื่องดื่มที่ขายประจำในโรงอาหาร 5. สำรวจพนักงานที่ร่วมโครงการโดยใช้แบบประเมิน Happy money ก่อนทำกิจกรรม 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี สอนการลงบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างง่ายให้กลุ่มเป้าหมาย 7. จัดผู้ดูแลสถานที่จัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ที่ใช้ตั้งร้าน โดยใช้พื้นที่ในอาคารโรงงาน 8. สรุปผลการขายในแต่ละรอบ กำหนดการขายคือ 2ครั้ง/เดือน ทุกวันพุธที่ 2 และ 4ของเดือนโดยเริ่มในเดือนก.ค. เป็นต้นไป 9. เมื่อครบระยะเวลา 6เดือน จะสำรวจพนักงานที่ร่วมโครงการโดยใช้แบบประเมิน Happy money หลังทำกิจกรรมอีกครั้ง และสรุปผลภาพรวมของโครงการ กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การเพิ่มรายได้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จากการขายของเดือนละ 2 ครั้ง 1.พนักงานกลุ่มเป้าหมายที่นำของมาขายมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 300บาท/เดือน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง 2. ราคาสินค้าที่เหมาะสม 3. สินค้าคุณภาพดี 4. สินค้าเหมาะกับช่วงเวลาหรือเทศกาล

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1/24 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ :
08-6882-3612
e-mail :
nontaporn@zkurodath.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รัชฎาภรณ์ ยอดสาร, นนทพร บรรหาลี
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
ratchadaporn@zkurodath.com, nontaporn@zkurodath.com
line ID :
raatchaadaa, 089796879
มือถือ :
08-6666-2055, 08-6882-3612