ข้อมูลกิจกรรม

ออมวันละนิดจิตแจ่มใส

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้พนักงานมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้จากการสำรวจความสุขในองค์กรในภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่พนักงานมีรายจ่ายมากกว่ารายได้หรือมีรายจ่ายพอ ๆ กับรายได้ และไม่มีเงินออม ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมและสามารถออมเงินได้โดยสะดวก บริษัทฯจึงมีนโยบายรับฝากเงินจากพนักงานผ่านแผนกบัญชีเพื่อนำไปออมเข้าบัญชีธนาคารให้พนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักออมเงินและเป็นการอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถออมเงินได้สะดวกผ่านแผนกบัญชีโดยไม่ต้องไปธนาคารเอง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
15
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประกาศนโยบายโดยผู้บริหารระดับสูงและประกาศโครงการ CSR และ Happy Workplace ที่วางแผนว่าจะทำภายในสิ้นปี 2016 2. อบรมเรื่อง Happy Workplace ให้พนักงานทุกคน 3. ประกาศโครงการ “ออมวันละนิดจิตแจ่มใส” และประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้างานและพนักงานรับทราบ 4. รับสมัครพนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สำรวจโดยใช้แบบประเมิน Happy moneyก่อนทำกิจกรรม 5. ให้พนักงานเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารก่อน หลังจากนั้นในแต่ละเดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้พนักงาน พนักงานสามารถนำสมุดบัญชีกับเงินมาฝากให้เจ้าหน้าที่บัญชีนำเงินไปฝากธนาคารให้ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่บัญชีต้องไปธนาคารเป็นประจำทุกสัปดาห์ 6. สรุปผลการออม ยอดสะสมรวมของแต่ละบุคคลเป็นรายเดือน 7. เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี จะสำรวจพนักงานที่ร่วมโครงการโดยใช้แบบประเมิน Happy money หลังทำกิจกรรมอีกครั้ง กลยุทธ์ที่ใช้คือ การออมเงิน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานกลุ่มเป้าหมายสามารถออมเงินได้อย่างน้อย 300บาท/เดือน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง 2. ต้องให้พนักงานนำเงินมาฝากทันทีหลังเงินเดือนออก 3. ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่บัญชีที่ดูแลโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1/24 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ :
08-6882-3612
e-mail :
nontaporn@zkurodath.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รัชฎาภรณ์ ยอดสาร, นนทพร บรรหาลี
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
ratchadaporn@zkurodath.com, nontaporn@zkurodath.com
line ID :
raatchaadaa, 089796879
มือถือ :
086 666 2055, 086 882 3612