ข้อมูลกิจกรรม

ใช้เงินอย่างรู้คิดชีวิตเป็นสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ในปัจจุบันคนทำงาน / มนุษย์เงินเดือนใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและสิ่งต่าง ๆ ทุกวันจนเป็นปกตินิสัยหลายคนใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งของต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ จนลืมคิดถึงเรื่องการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือไม่มีเงินเหลือเพียงพอที่จะเก็บ เพียงเพราะความคิดว่ายังอยู่ในวัยทำงานยังมีความสามารถในการหาเงินได้อยู่ในทุก ๆ วัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นและผ่านไปอย่างรวดเร็วในแต่ละวันจนในที่สุดอาจมีวันหนึ่งที่เกิดมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกเสียดายหรือเสียใจที่ไม่ได้คิดการออมเงินหรือเก็บเงินตั้งแต่เริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ให้พนักงานได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บเงินออมเงิน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งในสำนักงานและโรงงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
6
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า ( ประเทศไทย) จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ทำการเชิญชวนประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 2. กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการอบรม 3. ดำเนินการอบรม - ผู้เข้าอบรมจัดทำแบบสำรวจความสุขทางการเงิน (Pre – test) - ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าอบรมจัดทำแบบสำรวจความสุขทางการเงิน ( Post – test )
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บออมเงินมากยิ่งขึ้นและตระหนักหรือมีความคิดที่จะเก็บออมเงินและประมาณ 80 % ของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการแรกเข้าร่วมโครงการคุ้มค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การเข้าร่วมกิจกรรมแรกซึ่งถือเป็นกิจกรรมต้นน้ำและการเข้าร่วมกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ (ซึ่งถือเป็นกิจกรรมกลางน้ำ) และการติดตามประเมินผลในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งการให้ความรู้และการปฏิบัติรวมถึงมีระยะเวลาการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า ( ประเทศไทย ) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
137 ม.9 ซ.ศรทองถ.เพชรเกษม 91 ต.สวนหลวงอ.กระทุ่มแบนจ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์ :
02-811-1741, 086-524
e-mail :
pennapa@racerlighting.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เพ็ญนภา สมุทรเศรษฐ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ
แผนก :
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
pennapa@racerlighting.com
line ID :
มือถือ :
08-6524-1217