ข้อมูลกิจกรรม

บันทึกค่าใช้จ่าย -สบายใจ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

คนส่วนใหญ่มักไม่ได้ทำการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน (สัปดาห์หรือวัน) ไว้และมีคนจำนวนน้อยมากที่จะทำการบันทึกว่าตนเองได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างในแต่ละวัน ดังนั้นหากวันไหนใช้จ่ายหลากหลายรายการก็อาจจะจำไม่ได้ว่าได้จ่ายอะไรไปบ้าง มูลค่ารวมที่จ่ายไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เกิดสภาวะ “ช็อตเงิน” ซึ่งเป็นสาเหตุหลักและเป็นสาเหตุในเบื้องต้นของการสร้างหนี้ยืมสินต่อไปในที่สุด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พนักงานมีความรู้และเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน/ประจำตัว

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งในสำนักงานและโรงงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
6
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ทำการเชิญชวนประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 2. กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการอบรม 3. ดำเนินการอบรม - ผู้เข้าอบรมจัดทำแบบสำรวจความสุขทางการเงิน ( Pre – test )** - ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน - ผู้เข้าอบรมจัดทำแบบสำรวจความสุขทางการเงิน (Post – test )** - สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ** เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการใหม่ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ใช้อย่างรู้คิดชีวิตเป็นสุข”
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนตัวสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การได้ลงมือปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการอบรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การติดตามผลการปฏิบัติจากผู้เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
137 ม.9 ซ.ศรทอง ถ.เพชรเกษม 91 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ :
02-811-1741, 086-524
e-mail :
pennapa@racerlighting.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เพ็ญนภา สมุทรเศรษฐ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ
แผนก :
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
pennapa@racerlighting.com
line ID :
มือถือ :
086-5241217