ข้อมูลกิจกรรม

เก็บออมวันละนิด ชีวิตก็เป็นสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ในปัจจุบันคนทำงาน มนุษย์เงินเดือนใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและสิ่งของใช้ต่างๆ ทุกวันจนเป็นปกตินิสัยหลายคนใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อข้าวของเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองและครอบครัวจนลืมนึกถึงการเก็บและการออมเพื่อให้อนาคตในช่วงบั้นปลายของชีวิตมีกินมีใช้อย่างสบายไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่นอุบัติเหตุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เกิดความรู้สึกเสียดาย หรือเสียใจที่ไม่คิดการออมเงินหรือเก็บเงินตั้งแต่เริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่องการออมเงิน และตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บเงิน ออมเงิน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานของบริษัทฯ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
6
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ทำการเชิญชวน ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 2. กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการอบรม 3. ดำเนินการอบรม - ผู้เข้าอบรมจัดทำแบบสำรวจความสุขทางการเงิน (Pre – test) - ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าอบรมจัดทำแบบสำรวจความสุขทางการเงิน (Post – test)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บออมเงินมากยิ่งขึ้น และมีความตระหนัก หรือมีความคิดที่จะออมเงินและเก็บเงินและประมาณ 80% ของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการแรก เข้าร่วมโครงการควบคุมค่าใช่จ่ายด้วยตัวเอง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การเข้าร่วมกิจกรรมแรก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมต้นน้ำ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่อมาเป็นการฝึกปฏิบัติ (ซึ่งถือเป็นกิจกรรมกลางน้ำ) และการติดตามประเมินผลในช่วงเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งการให้ความรู้และการปฏิบัติ รวมถึงติดตามผลการประเมินและการติดตามผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
99/9 หมู่ 2 ต. ลาดบัวหลวง อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ :
02-811-1741, 086-524
e-mail :
pennapa@racerlighting.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
มงคล เทียนวิมลชัย
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
pommbkfood@gmail.com
line ID :
hrracer
มือถือ :
09-9820-2951