ข้อมูลกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือสหพัฒน์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการวิเคราะห์ปัญหาของพนักงาน พบว่าพนักงานเป็นหนี้นอกระบบ หนี้ในระบบและหนี้บัตรเครดิตต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานในการบรรเทาหนี้สินและส่งเสริมการออม จึงได้พิจารณาจัดตั้งให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้ของพนักงาน - เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และความมั่นคงด้านการเงินของพนักงาน - เพื่อให้สินเชื่อในการลงทุน และนำไปชำระหนี้ของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
20%ของจำนวนพนักงาน, พนักงานประจำ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- นำเสนอโครงการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับฝ่ายบริหาร - ศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือสหพัฒน์ในนามบริษัทฯ - ดำเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือสหพัฒน์ - จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้กับพนักงานเครือสหพัฒน์ - ดำเนินการเปิดรับสมัครการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - ดำเนินการส่งข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิกให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือสหพัฒน์เพื่อให้มีผลต่อการเป็นสมาชิกต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
การรับสมัครสมาชิกในปีแรกจะต้องได้สมาชิกที่ 20% ของจำนวนพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การสนับสนุนจากฝ่ายบริษัท - การมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการจัดตั้ง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท มอลเท็น เอเชีย โพลิเมอร์โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
666/1 ม.11 ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ :
e-mail :
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณัฏฐ์ ปรีเปรม
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดส่วนบริหาร
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
nath@moltenasia.com
line ID :
npe12345
มือถือ :
08-1982-6955