ข้อมูลกิจกรรม

โครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีนโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการ มุ่งมั่นที่จะให้พนักงานเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึก มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ให้ความร่วมมือและดูแลสถานที่ทำงานเกิดสภาพแวดล้อมที่ดี จึงเป็นที่มาของโครงการ เริ่มตั้งแต่พนักงานเห็นที่รกร้าง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงเริ่มปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ Line ผลิตให้เป็นที่ปลูกผักสวนครัว, เลี้ยงปลา, เลี้ยงกบ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้ปลูกผัก / เลี้ยงสัตว์กินเอง(ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง) 2. เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่ายในครัวเรือน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
แผนกนำเข้าส่งออก คุณคมสันต์ เอี่ยมลออ พร้อมสมาชิก, แผนกประกอบรถสำเร็จรูป คุณวัชระ ปานเนียม พร้อมสมาชิก, แผนกสีพลาสติก คุณนิคม วงษ์ทอง พร้อมสมาชิก, แผนกประกอบเครื่องยนต์ คุณสมาน จันทพัฒน์ พร้อมสมาชิก
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณพื้นที่ว่างรอบๆ โรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
-

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เปิดเวทีสร้างความเข้าใจกับแกนนำ เพื่อตระหนักและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผัก เลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง และลดรายจ่ายในครัวเรือน ด้วยการส่งเสริมความรู้ - ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการกับผักปลูกเอง ผักปลอดสารพิษ - ให้ความรู้และเรียนรู้เรื่องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย ผลผลิตที่ได้รับ 2. จัดประชุมพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเพี่อรับทราบข้อตกลงร่วมกัน มีกิจกรรมดังนี้ - แผนกแต่ละแผนกต้องมีการปลูกพืชผักสวนครัว หรือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง - กิจกรรมฟื้นนฟูสภาพแวดล้อม ขุด พรวนดิน ทำแปลงผัก - เลือกชนิดของผักที่จะนำมาปลูกตามสภาพดิน ฟ้า อากาศ - การทำบ่อเลี้ยงปลา ท่อยางเลี้ยงกบ การคัดเลือกพันธุ์ปลามาเลี้ยง 3. ติดตามผลผลิตทุก ๆ 3 เดือน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยการบริโภคพืชผักปลูกเองปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง - มีความเข้าใจในการเลือกบริโภคพืชผัก มองเห็นความแตกต่างระหว่างผักสวยงามที่ซื้อตลาดกับผักปลูกกินเอง - มีการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี… 2. ลดรายจ่ายในครัวเรือน - มีการปลูกผักสวนครัว - มีการเลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง ปลา ,กบ - มีการนำผลผลิตกลับไปไว้รับประทานที่บ้าน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผลลัพธ์โครงการฯ จากการดำเนินกิจกรรมจนเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับขององค์กร ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นรับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. เพื่อต่อยอด พัฒนาเป็นผลผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนผลผลิตในแต่ละหน่วยงาน 2. เพื่อความยั่งยืนของกิจกรรม เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และความยั่งยืนต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของพนักงาน 3. เพื่อเพิ่มพลังสนับสนุน มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตเป็นเงินที่มีราคาย่อมเยาในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
64 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราดกม. 21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่, บางเสาธง, สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
081-695-2928
e-mail :
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณัฐวุฒิ จีบงาม
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการอาวุโส
แผนก :
สวัสดิการ
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
nutthawut@yamaha-motor.co.th
line ID :
มือถือ :
081-695-2928