ข้อมูลกิจกรรม

พี่พาน้องเที่ยว หรือ เหนื่อยนักก็พักก่อน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากที่ตั้งโรงงาน และสำนักงานใหญ่อยู่คนละที่แต่การทำงานต้องประสานงานกัน ทำงานด้วยกันในการทำงานหน้างาน จึงต้องลดช่องว่าง สร้างความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี ความผูกพันเสมือนคนในครอบครัว เหมือนพี่น้อง ให้การทำงานด้วยกันสะดวกคล่องตัวและมีพลัง จึงจัด company’s trip

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างความรัก ความสามัคคี - ขอบคุณทีมงานที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานเต็มที่ทั้งปี - อบรมกึ่งสันทนาการ - ให้ทุกคนได้ทำบุญร่วมกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
80
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ต่างจังหวัด เดินทางไม่ไกลนัก สามารถกำหนดเป็นพื้นที่เกือบส่วนตัวสำหรับทีมงานบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ใช้หลักพุทธธรรมสอนคน เช่น ศีล 5, พรหมวิหาร 4, อิทธิบาท 4, กตัญญูกตเวที, หิริโอตัปปะ, เน้นความเข้าใจในการสั่งสมบุญ - สอนให้เข้าใจพื้นฐานความรู้ทางพุทธศาสนา ให้เข้าใจเรื่องบุญกรรม อานิสงส์ของบุญ เพื่อให้เป็นผู้มีศีลมีจิตใจอ่อนโยน จึงมักมีกิจกรรมการถวายไทยธรรม, ตักบาตรอาหารแห้ง ทุกการท่องเที่ยว - มีเกมส์ มีการแบ่งกลุ่มกึ่งการเล่นกีฬาสี โดยไม่บอกล่วงหน้า แต่ให้รวมกลุ่มตามที่แบ่งสี คิดสร้างสรรค์ ร่วมมือร่วมใจทำเพื่อสีของตนให้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในเกมที่ให้เล่นทุกเกมส์ - มีการประกวดร้องเพลงเป็นแผนก ดูความสามัคคีร่วมแรงกัน - มีการประชุม ประเมินการทำงานในรูปการทำคลิปVDO เน้นย้ำว่าเป็นความภาคภูมิใจในผลงานที่ทำทั้งปี เพื่อให้มีส่วนร่วม ภูมิใจในความสำเร็จร่วมกัน - มีกิจกรรมอวยพรปีใหม่รายคนทั้งบริษัท มีเพลงที่ปลุกพลัง ปลุกจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความสามัคคีมีพลัง เพื่อให้สู้ต่อไปไม่ย่อท้อ - มีกิจกรรมแสดงความมุทิตา ผู้มีพระคุณในองค์กร พ่อ หัวหน้างาน สอนให้คนไม่มีอัตตา คิดว่าเก่งแล้วลืมคนมีบุญคุณ - ทุกการท่องเที่ยว เน้นสโลแกน เที่ยวสนุก อิ่มอร่อย อยู่สบาย แบบได้บุญ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ความรักความสามัคคีในองค์กรมากขึ้น - พนักงานมีความรักองค์กรมากขึ้น - พนักงานมีความเคารพเวลามากขึ้น - พนักงานมีระเบียบวินัยมากขึ้น - พนักงานสามารถลดเหล้าได้สมบูรณ์ขึ้น - พนักงานมีความรักในพุทธศาสนาและเข้าใจอานิสงส์บุญ การทำบุญมากขึ้น - พนักงานมีทักษะ การคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอกิจกรรมได้มากขึ้น ฝึกทักษะแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย เพราะให้คิดสดๆ - พนักงานรู้จักคำว่าเสียสละ รู้จักเกรงใจ มีหิริ-โอตัปปะมากขึ้น มีความกตัญญู-กตเวที

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ต้องมีการประชาสัมพันธ์ แนะนำ สรุป ชี้แจงให้ทุกคนทราบและเกิดความเข้าใจ เห็นประโยชน์ จากเจ้าของธุรกิจที่เน้น ตอกย้ำเสมอๆ - เมื่อพนักงานรักกัน รักองค์กร เขาจะมีความสุขในการทำงานผลผลิตจะมีคุณภาพ ต้นทุนไม่บานปลาย เมื่อคุมต้นทุนได้ดี เงินนั้นก็คืนกลับไปเป็นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแก่พนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- อยากทำเป็นตัวอย่างและคาดหวังว่าจะมีพนักงานรุ่นต่อไปสามารถสัมผัสจุดประสงค์และทำเองได้ - เมื่อพนักงานสามารถช่วยกันดูแลพฤติกรรมองค์กรได้ดี ผลกำไรดี เขามีส่วนได้ด้วย เคยแบ่งเงินปันผลให้พนักงานเป็นผลประโยชน์มากกว่าโบนัส เบี้ยขยัน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท นีโอ เอ็กซ์ฮิบิท จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
100/1 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ :
02-692-2855
e-mail :
juntorn@neo-exhibit.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จันทร แสงสุวรรณวาว
ตำแหน่ง :
กรรมการผู้จัดการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
juntorn@neo-exhibit.com
line ID :
juntorn / junminiipad
มือถือ :
081-443-3898