ข้อมูลกิจกรรม

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทฯ ได้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการฉัดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและคอตีบ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ลดอัตราการหยุดงานของพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว (กทม.) จึงสามารถครอบคลุมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพนักงานอีกด้วย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคบาดทะยัก-คอตีบ - เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุภาพให้แก่พนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานประจำสำนักงานใหญ่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการสำรวจจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมการฉีดวัคซีน - ดำเนินการประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณะสุข 15 ลาดพร้าว (กทม.) - ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เบื้องต้นกับพนักงานเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน - ดำเนินการตามโครงการ - สรุปและรายงานผลการดำเนินการ เมื่อสิ้นโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคบาดทะยัก-คอตีบ - พนักงานมีภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น - ลดอัตราสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การเข้าร่วมโครงการของพนักงานให้ได้มากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนที่คาดไว้ - การให้ความร่วมมือจากองค์กร ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว (กทม.)

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีก และครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกๆด้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมสุขภาพจิตใจที่ดีในการทำงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อีฟไลท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
256 ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :
02-538-9900 ต่อ 119
e-mail :
prarinda@evelighting.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวปริณดา ปลื้มจิตติกุล
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ทีมงาน/คณะกรรมการพัฒนาองค์กรด้าน Lead Auditor
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
prarinda@evelighting.com
line ID :
parnztoronly
มือถือ :
08-4676-9773