ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกต่อแม่

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อแม่ 2. เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัท-ครอบครัว

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1500
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน ผู้บริหาร คนในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณบริษัท การนิคม ชุมชน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
5,000 บาท ต่อครั้ง

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดบอร์ดบริเวณบอร์ดบริษัท 2. อีเมล์ 3. ประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานให้ความร่วมมือ 2. พนักงานส่งภาพแม่ลูกเข้าร่วมกิจกรรม 3. แบบสอบถามความพอใจ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ได้เป็นผู้ให้ พนักงาน ชุมชน สังคม ครอบครัว

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อยากให้มีอย่างต่อเนื่อง ตลอดไป และประชาสัมพันธ์มากกว่านี้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เดลต้าอิเล็กโทรนิกส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
909 ม.4 ซ. E5 เขตส่งออก เมือง สมุทรปราการ -
โทรศัพท์ :
0-2709-2808
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :