ข้อมูลกิจกรรม

ปิงปองประสานใจ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานใหม่ซึ่งมีความหลากหลายลักษณะงาน วัย (รุ่นพ่อ รุ่นพี่) ต่างคนต่างทำงาน ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ การช่วยเหลือกันภายในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างความรู้จัก คุ้นเคยที่ดี ระหว่างผู้ประสานงานใหม่ ต่างวัย - สร้างความรัก ความผูกพัน สามัคคี - เมื่อประสานงานระหว่าง ผู้ประสานงานต่างแผนก มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ ผ่อนคลาย ความเครียด

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้ประสานงานใหม่ และผู้ประสานงานระดับหัวหน้างาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
กฟผ. สนง.กลาง นนทบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ขอนโยบายผู้บริหารฝ่าย อนุมัติเวลา สถานที่ในการเล่นปิงปอง - ขอสนับสนุนโต๊ะปิงปองจากชมรมกีฬา กฟผ. - ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรม - กำหนดเวลาเล่น (12.00-13.00 น.) และหลังเลิกงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานใหม่รู้จักกัน และสนใจกีฬาเพิ่มขึ้น - ทำให้การประสานงานราบรื่นมากขึ้น - หัวหน้างาน (แผนก) กับผู้ประสานงานมีความเป็นกันเอง ความสัมพันธ์ดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ให้มีการกำหนดตัวชี้วัดด้วย และประเมินผลหลังเข้าร่วมโครงการขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)
ที่อยู่องค์กร :
53 ม.2 เขตบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ :
02-436-4860
e-mail :
gatenapa.M@egat.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเกษณภา มหารัตนวงศ์
ตำแหน่ง :
เศรษฐกรระดับ 9
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
gatenapa.M@egat.co.th
line ID :
0982563434
มือถือ :
09-8256-3434