ข้อมูลกิจกรรม

Safety Week ประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในบริษัท ซีพีเอฟ บางส่วนยังไม่มีความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้น โดยให้ตัวพนักงานเป็นผู้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ พร้อมทั้งสร้างความผ่อนคลายจากการทำงานหนักให้กับพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - เพื่อคลายความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทำงาน - สร้างความสุขทั้ง 3 ด้าน SHE - สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้กับพนักงานทุกระดับเข้ามามีบทบาท

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เสนอโครงการกับผู้บริหารเห็นชอบอนุมัติโครงการ - จัดบูธให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานภาคเอกรัฐและเอกชนมาร่วมนำเสนอ - กิจกรรมซุ้มเกมหรรษา เช่น ปลอดภัยลงกล่อง สัญลักษณ์ความปลอดภัย เป็นต้น - จัดคอนเสิร์ตสัญจรจากเหล่าดารา ศิลปิน - ประกวดคำขวัญด้านความปลอดภัย - ประกวดร้องเพลง จากพนักงานที่สนใจ เนื้อหาเพลงด้านความปลอดภัย - นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สถิติการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ ลดลง ดูข้อมูลจากการใช้ห้องพยาบาลประจำโรงงาน - พนักงานมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น ดูจากการสำรวจแบบประเมินและการสอบถามโดยตรง - ลดการลาป่วย - เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น พนักงานเองก็สามารถเข้าใจการทำงานของหน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การสนับสนุนของผู้บริหาร - การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- จัดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องอาจมีการจัดเพิ่มเติมเป็นรายไตรมาส

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
-
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :