ข้อมูลกิจกรรม

Birth Day Party

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นการเป็นองค์กรแห่งความสุข และจากผลการประเมิน พบว่ามีคะแนน Happinometer ด้าน Happy Relax ไม่ถึง 60% ดังนั้นหน่วยงานจึงจัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานผ่อนคลายหลายกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรม Birth Day Party ทำให้พนักงานผ่อนคลายและมีความสุขเพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงานเจ้าของวันเกิด - เพื่อลดความเครียดจากการทำงาน - เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดประชุมทีมนักสร้างสุข เพื่อกำหนดวันที่จะเข้าไปหาเจ้าของวันเกิดในเดือนนั้นๆ ถึงที่แผนก/ฝ่ายงาน - รวมรวมรายชื่อเจ้าของวันเกิด - จัดเตรียมของขวัญ จัดเตรียมป้าย - ทีมนักสร้างสุขแบ่งแยกหน้าที่ - เชิญผู้บริหารร่วมอวยพร - สร้างเพจ MUPH สร้างสุขเพื่อแชร์กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมมีความสุขเพิ่มขึ้น - ผลคะแนน Happinometer ด้าน Happy Relax เพิ่มขึ้น - มีพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าของวันเกิดเพิ่มขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน - ทีมงานมีความเข้มแข็ง - เจ้าของวันเกิดให้ความร่วมมือ - คนในหน่วยงานให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- จัดทำการประเมินผลและการรับฟังข้อเสนอแนะจากเจ้าของวันเกิดเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีต่อไป - รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของทีมงาน และผู้มีส่วนร่วม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่องค์กร :
272 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
napaporn.mua@mahidol.ac.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นภาพร ม่วงสกุล
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
napaporn.mua@mahidol.ac.th
line ID :
มือถือ :