ข้อมูลกิจกรรม

kaizen

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวในการปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ และด้านอื่นๆ ให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข และสามารถลดต้นทุนให้กับบริษัท

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- กิจกรรมนี้สามารถช่วยพัฒนาให้พนักงานกล้าคิดกล้าทำ - ให้รู้ว่าความคิดของพนักงานมีค่าสำหรับบริษัท

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในส่วนผลิต และส่วนต่างๆ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณด้านหน้าบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- อบรมให้กับพนักงานในบริษัทให้มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม - มีแรงจูงใจในกิจกรรม - นำผลงานของพนักงานมาดำเนินการจริง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สามารถนำมาทำได้จริง - สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด (ปราจีนบุรี)
ที่อยู่องค์กร :
259 ม.7 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ :
037-629-799 ต่อ 123
e-mail :
hutsanai.su@tfg.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายหัสทนัย สุขสระศรี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรการและแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
hutsanai.su@tfg.co.th
line ID :
kkungzaa
มือถือ :
086-836-2868