ข้อมูลกิจกรรม

The Talad Guru รู้จริงเรื่องงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง Operating Skill ในระดับผู้จัดการสาขา - เพื่อสร้าง Leadership skill 5 ข้อให้กับผู้จัดการสาขา - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง Operation และหน่วย Support

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างความตระหนัก รับรู้ เรื่องงาน และ KPI ในระดับผู้จัดการสาขา - เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำ People Development on Talent สำหรับโอกาสความก้าวหน้าในอนาคต

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ให้ผู้จัดการเขตทั้ง 16 เขต คัดเลือกผู้จัดการสาขาให้เขตตนเอง เขตละ 3 คน โดยใช้ข้อสอบวัดความรู้ - จัดทำเกมส์วัดความรู้ ออกเป็น 5 กลุ่ม หลักๆ คือ 1. ชิงไหวพริบ วัดความรู้ (ให้หาสินค้า Hot Product 50 Item) 2. จิ๊กซอ มหาสนุก (ให้เปิดจิ๊กซอทีละใบ แล้วตอบว่าเป็นภาพอะไร) 3. ตอบผิด ติดลบ (ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง หากตอบผิดจะถูกหักคะแนน) 4. ประสาทสัมผัส ลับปัญญา (ให้ชิมขนมเบอร์เกอร์ / จับปลา / จับอุปกรณ์) 5. รู้จริง เรื่อง HR (ให้เปิดป้ายแล้วเดาคำตอบ หากเปิดมากขึ้นคะแนนจะลดลง) โดยแต่ละหมวดจะมีหมวดละ 100 คะแนน ทีมใครได้คะแนนมากสุดจะชนะ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผู้จัดการร้านสามารถตอบคำถามในแต่ละหมวดได้อย่างน้อย 50 % ขึ้นไป - ผู้จัดการร้านได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง เพื่อกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติม - หัวหน้างานทราบแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาทีมงานตนเอง - มีการเฉลิมฉลอง ยกย่อง ชมเชย ในทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ 1, 2, 3 และลงประกาศในนิตยสาร The One

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- แต่ละคำถาม จะต้องประกอบด้วยองค์ความรู้จากทุกหน่วยงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับสนับสนุน - ผู้นำจะเป็นผู้นำกระตุ้น ปลุกกระแสให้ทีมงานเกิดการตื่นตัว หาความรู้ เพื่อนำมาแข่งขัน - ประกาศประชาสัมพันธ์โดยการให้ทุกคนรับทราบ / ตื่นตัว / ปลุกกระแส

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- นำกิจกรรม Guru รู้จริงเรื่องงาน ไปแข่งขันกับพนักงานระดับอื่นๆ ต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
629/1 ม. 10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
mantira.cho@cpf.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
มนทิรา โชติมานุกูล
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
mantira.cho@cpf.co.th
line ID :
มือถือ :