ข้อมูลกิจกรรม

GM Chitchat

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากโดยทั่วไปพนักงานระดับล่างจะไม่ค่อยได้มีบทบาทหรือแสดงความคิดเห็นให้ฝ่ายบริหารรับทราบ จะมีแต่หัวหน้างานเท่านั้นที่เสนอหรือปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงผู้บริหาร กล้าเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งบางครั้งเป็นมุมเล็กๆ ที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารมองไม่เห็น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ทางฝ่ายบุคคลเป็นคนจัดตารางโดยให้ทุกแผนก ยกเว้นหัวหน้าแผนกเข้าร่วม โดยจัดหาให้พนักงานที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 1 คน คอยเป็นคนแปลข้อความจากพนักงานถึง GM หรือจาก GM ถึงพนักงาน โดยจัดห้องให้มีบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ เป็นกันเอง ไม่ตึงเครียด คุยไปกินไป และเรื่องในห้อง Chit Chat จะเป็นความลับระหว่าง GM และพนักงานเท่านั้น ห้าม HR และหัวหน้าแผนกรู้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานกล้าเสนอแนะ - ได้ไอเดียใหม่ๆ - เกิดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงานระดับล่างลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารระดับสูงมีการตอบรับต่อข้อเสนอแนะของพนักงาน - การเปิดใจของพนักงานและผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการเปลี่ยนสถานที่ในการคุย เช่น พาไปกินข้างข้างนอก หรือสถานที่บรรยากาศดีๆ น่าจะดีกว่าในห้องประชุม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก
ที่อยู่องค์กร :
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
weerapong.a@cpf.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
panab.thawanwet@panpacific.com
line ID :
มือถือ :