ข้อมูลกิจกรรม

แจกของขวัญวันเกิดพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างขวัญกำลังใจ 2. ให้ความสำคัญกับวันสำคัญของพนักงาน 3. เสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจวัน/เดือน/ปีเกิดของพนักงานทั้งหมด 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ ของขวัญ 3. ดำเนินการแจกของขวัญให้กับพนักงาน 4. สำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีความดีใจและมีขวัญกำลังใจมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ทีมงานมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน 2. พนักงานมีความร่วมมือในกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพิ่มมูลค่าหรือจำนวนของขวัญให้มากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
99 หมู่ 9 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 บ้านโป่ง ราชบุรี ึ70110
โทรศัพท์ :
032-212957-60
e-mail :
sinezs28@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศิริชล จันทร์จงปราณี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ HR
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sinezs28@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
032-212957-60