ข้อมูลกิจกรรม

สานสัมพันธ์เพื่อนร่วมงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินที่กำลังมีปัญหาในองค์กร ทำให้พนักงานทุกคนต้องทำงานกันหนักเกินกว่าปกติเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร พนักงานแต่ละคนต่างทำงานท่ามกลางบรรยากาศที่กดดันและเต็มไปด้วยความเครียด ต่างคนต่างทำงาน ไม่มีความเป็นทีม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เน้นให้พนักงานใส่ใจในการทำงานในหน้าที่ของตนเอง ทำงานด้วยความเต็มใจ ใส่ใจ โดยไม่ต้องการการดูแลมากจากหัวหน้างาน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ทำงานเพื่อเป็นเป้าหมายเดียวกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับในสำนักงานใหญ่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
15
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงานใหญ่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เพิ่มการสื่อสารระหว่างพนักงานและหัวหน้ากับลูกน้องให้มากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้พนักงานทุกคนให้กำลังใจกันและกัน รวมทั้งส่งเสริมบรรยากาศที่ผ่อนคลายในการทำงาน มีพื้นที่ให้พนักงานได้พูดคุยกัน ได้พักผ่อนมากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดูสนุกสนานมีพลังบวก - จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย เฉลิมฉลอง กับพนักงานทุกคนที่ทำงานในออฟฟิศเดียวกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส คิดบวก ทำงานกันเป็นทีม ไม่เกี่ยงงานกัน สามารถทำงานเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ - KPI ของแต่ละคน, Staff satisfaction survey

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ปริมาณและประเภทงานที่พนักงานได้รับมอบหมายต้องเหมาะสมกับเวลาและความสามารถของพนักงานและทีม หัวหน้าต้องช่วยกระตุ้นและส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเป็นทีม รวมถึงสื่อสารระหว่างกันแบบตัวต่อตัว - การสนับสนุนและความร่วมมือของผู้บริหารและหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- วิธีการดำเนินการจะต้องเหมาะกับความสนใจของพนักงานส่วนใหญ่ เพื่อกระตุ้นความมีส่วนร่วมของพนักงาน - ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของพนักงานส่วนใหญ่

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่อยู่องค์กร :
50 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ :
02-940-5700 ต่อ 2716
e-mail :
pantharee.kuruchitkosol@recoftc.org
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปัณฑารีย์ คุรุจิตโกศล
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
pantharee.kuruchitkosol@recoftc.org
line ID :
hanamint
มือถือ :
080-915-4939