ข้อมูลกิจกรรม

กีฬาเพิ่มความสามัคคี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานในองค์กรเกิดความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างความสามัคคี 2. เพื่อให้พนักงานมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 3. เพื่อเพิ่มทักษะความคล่องแคล่วว่องไว

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
130
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณลานกิจกรรมภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ตั้งชื่อโครงการ 2. ประชุมคณะกรรมการ 3. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 4. แนะนำให้ความรู้แก่พนักงาน 5. คัดเลือกสี และแบ่งสี 6. แจ้งกำหนดการแข่งขัน 7. จัดสถานที่แข่งขัน 8. แข่งขันกีฬา 9. สรุปคะแนน 10. มอบรางวัลกับทีมชนะ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เกิดความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 2. ทำให้ร่างกายแข็งแรง 3. มีทักษะในการทำงานรวดเร็วขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ 1. ความสามัคคี 2. มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 3. ความคล่องแคล่วว่องไว

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

สร้างความสามัคคีให้เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
99 หมู่ 9 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 บ้านโป่ง ราชบุรี ึ70110
โทรศัพท์ :
032-212957-60
e-mail :
sinezs28@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายอนันต์ แทนเครือ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ HR
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
anan.t@greormate.co.th
line ID :
มือถือ :
08-5237-7257