ข้อมูลกิจกรรม

Tipco Happy Day

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานทำงานด้วยความเร่งรีบ และบางท่านเกิดอาการเครียด และเพื่อให้บริษัทได้ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชน บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมภายใน เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมและไม่เครียด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดให้ 2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร 3. เพื่อให้องค์กรและชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดทำโครงการ Happy day โดยจัดกิจกรรมกีฬา ฮาเฮ การประกวดกองเชียร์โดยจัดเป็นสีมาแข่งขันกัน และมีรางวัลมอบให้ทุกทีม 2. จัดกิจกรรมการทำความสะอาดชุมชน วัด ในบริเวณใกล้เคียง โดยจัดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ดูจากผลประเมินหลังกิจกรรม 2. จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานให้ความร่วมมือ 2. ผู้บริหารให้ความใส่ใจในกิจกรรม 3. ชุมชน-ผู้นำชุมชน 4. ผู้ประสานงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. มีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งต้องเหมาะกับทุกคนในองค์กร 2. ต้องมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
212 ม.6 ต.อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ :
08-6608-8782
e-mail :
wanida@tipco.net
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศุภสิน ขาวช่อง
ตำแหน่ง :
Supervisor
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
supasin@tipco.net
line ID :
มือถือ :
08-9741-8016