ข้อมูลกิจกรรม

Walk Rally Happy for You

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ตามที่บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ “Walk Rally” อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน จากผลการสำรวจพนักงานมีความพึงพอใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมในโครงการ “Walk Rally” บริษัทฯ มีจุดมุงหมายเพื่อต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานรายวันทุกระดับ ทุกฝ่าย ในการมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสุขทั้ง 8 ประการ (Happy Workplace) ให้กับสมาชิกทุกคนภายในองค์กร โครงการ “Walk Rally” จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับ Happy Relax ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน 2. เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลังจากการพักผ่อนร่างกาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานและองค์กร 4. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรักต่อองค์กร และเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรต่อไป

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจสถานที่เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการ 2. จัดทำโครงการนำเสนอผู้บริหารเพื่อการอนุมัติ 3. ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการร่วมกับคณะทำงาน 4. ประชุมพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ 5. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้กำหนด 6. ประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ (แบบสอบถาม)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้สึกผูกพันกับบริษัทและรับรู้ได้ถึงความเอาใจใส่ ที่บริษัทมอบให้พนักงาน 2. เกิดเครือข่ายในการทำงานเป็นทีมภายในบริษัท โดยสามารถประสานงานข้ามฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. พนักงานมีขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ 4. พนักงานเกิดความรักและเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 5. เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน เนื่องจากร่างกายได้พักผ่อนจากการทำงาน ทำให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. มีนโยบายบริหารที่ให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงาน 2. ได้รับการสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 3. การใช้ข้อมูล ความรู้พื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 4. มีการวัดผลและประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เปิดโอกาสให้พนักงานดีเด่นที่มีสิทธิสามารถพาผู้ติดตามไปได้ด้วย (คนในครอบครัว) เพื่อจะได้เป็นการส่งเสริมด้านความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวของตัวพนักงานเองด้วย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
333 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 เมืองสงขลา สงขลา 90100
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รัชดาภรณ์ รุ่งรุจนธนโชติ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนก
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
-
line ID :
-
มือถือ :
-