ข้อมูลกิจกรรม

Countdown ปี 2015

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากทางบริษัทสรวีย์ คอนสตรัคชัน 1999 จำกัด อยากสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการขอบคุณที่พนักงานได้ทุ่มเทแรงกายและใจ ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันมากับทางบริษัท

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานมีความสุข และมีกำลังใจที่จะทำงานในปีต่อไป และให้พนักงานในเครือได้รู้จักกัน สร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดประชุมฝ่ายบริหาร 2. ดำเนินการ 2.1 ให้พนักงานโหวตว่าอยากได้หรือมีกิจกรรมอย่างไรภายในงาน 2.2 เลือกสถานที่ 2.3 สรุปผลและจัดสรรเพื่อดำเนินการ 3. สรุปผลจากการทำโครงการ *กิจกรรมภายในงานมาจากการโหวตของพนักงาน*
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีความสุข 2. พนักงานได้รับความเพลิดเพลิน และมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป 3. บริษัทมีความสุข

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

มอบความสุขให้กับพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บจก. สรวีย์ คอนสตรัคชัน 1999
ที่อยู่องค์กร :
22 ม.7 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ึึ77000
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
sime-mother@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วธูสิริ แสงบรรจง
ตำแหน่ง :
กรรมการผู้จัดการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sime-mother@hotmail.com
line ID :
มือถือ :