ข้อมูลกิจกรรม

Kewpie Singing Contest (ประกวดร้องเพลง)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ในการจัดกิจกรรม Happy Relax เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานและรู้สึกดี ๆ กับองค์กร มาใส่ใจดูแลด้านสภาพจิตใจพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ 2. เพื่อให้พนักงานกล้าแสดงออก 3. เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2. วางแผนโครงการ 3. จัดทำงบประมาณ 4. ทำการตั้งกติกาและประชาสัมพันธ์ 5. เปิดรับสมัครคนประกวด 6. ประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือก 7. ประกวดร้องเพลงรอบตัดสิน 8. ประกาศและมอบรางวัลผู้ชนะ 9. ประเมินกิจกรรมความพึงพอใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 2. พนักงานมีความสุขได้ผ่อนคลาย 3. พนักงานสนใจในกิจกรรมและมีความกล้าแสดงออก 4. พนักงานมีความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา 5. พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ 6. พนักงานต้องการให้จัดกิจกรรมนี้เรื่อย ๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานมีความสุข 2. พนักงานมีน้ำใจนักกีฬา 3. พนักงานมีความสามัคคีกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อาจจะพัฒนาให้มีการประกวดเป็นกลุ่มมากขึ้น ทั้งเป็นนักร้องและแดนเซอร์ หรือประกวดเป็นประเภทวงดนตรี โดยการดึงความสามารถของพนักงานออกมา เพื่อให้พนักงานได้กล้าแสดงออก เป็นการดึงจุดเด่นของพนักงานออกมา

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
55ม.6 ต.หลุมดิน เมือง ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ :
09-6797-1668
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณิชกานต์ พวงทอง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
Nichakanp@kpthai.com
line ID :
nichakan1998
มือถือ :
08-6797-1668