ข้อมูลกิจกรรม

Strong Millcon

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยหน้าที่ของพนักงานคนทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ทำให้ส่วนหนึ่งละเลยที่จะดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะคนทำงานในออฟฟิศที่ในแต่ละวัน ใช้เวลานั่งอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน หรือยุ่งอยู่กับเอกสารที่ต้องพิมพ์จนเกือบจะไม่ได้ลุกเดินออกไป มิหน้ำซ้ำบางคนยังเอางานกลับมาทำที่บ้านจนต้องอดหลับอดนอน ความเคยชินเหล่านี้ หากปล่อยให้เป็นเรื่องปกติไปเรื่อยๆ สิ่งที่อาจจะตามมา คือความเสื่อมถอยของร่างกาย นำไปสู่ความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ อันได้แก่ โรคออฟฟิศซินโดรม โรคมือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อค ต้อหิน ตาพร่ามัว นิ่วในถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคเครียด นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง กรดไหลย้อน ปวดหลังเรื้อรัง ไมเกรน ปวดศีรษะเรื้อรัง และโรคอ้วน เป็นต้น ได้ไม่น้อย และทำให้สมองสั่งการ การทำงานเซื่องซึม เชื่องช้าลง เนื่องจากร่างกายต้องแบกรับความตึงเครียดโดยปราศจากการผ่อนคลาย และร่างกายที่อ้วนขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อลดอัตราการลาป่วยของพนักงานให้น้อยลง 2% ต่อปี (2559) - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงานให้น้อยลง 5% ต่อปี (2559) - เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงมีสุขภาพดีขึ้น มีผลการทำงานสูงขึ้น หรือ ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 2% (2559) - เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน (ผลตรวจสุขภาพ ปี 2559) - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรในสำนักงานด้วยกระบวนการยุติธรรม (5% ของจำนวนพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่เข้าโครงการมีค่า BMI ใกล้เคียงมาตรฐาน)

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
51
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีค่า BMI เกิน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงงาน สาขาพระราม 2 / สาขาระยอง / สำนักงานธนิยะ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เตรียมความพร้อมของทีมงาน - สำรวจ รับสมัคร ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก - ให้ความรู้เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย ผ่าน LINE - ชั่งน้ำหนักติดตามความก้าวหน้าทุกๆ เดือน ตลอดระยะเวลาของโครงการ - เป็นเครือข่ายกับกรมอนามัย - ให้สมาชิกเข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล - ติดตามผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ร้อยละของบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพแล้วเข้าร่วมกิจกรรม ≥50 - ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม BMI ลดลง ≥ 10 - ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรอบเอวลดลง ≥ 10 - ร้อยละของการหยุดงานลดลง ≤ 2 - ร้อยละของการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลลดลง ≤ 5

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง - ความร่วมมือของคณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการในชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จำนวนบุคลากรที่เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การสื่อสารให้ความรู้ถึงประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการควบคุมน้ำหนัก - การจัดทำสถิติข้อมูลสนับสนุนก่อนการทำโครงการ - การเชื่อมโยงผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากพนักงานมีสุขภาพดี - การให้ความรู้เจ้าหน้าที่โครงการก่อนทำกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
9, 11, 13 ซ.บางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์ :
02-898-4444
e-mail :
suratwadee_k@ millconsteel.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสุรัชวดี ไกรสร
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่าย
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
suratwadee_k@ millconsteel.com
line ID :
-
มือถือ :
08-5488-9324