ข้อมูลกิจกรรม

Buy 1 Get 1 Get Double Smile

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัทต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน (Work-Life Balance) อันจะช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานระหว่างพนักงานด้วยกัน คณะกรรมการสวัสดิการจึงเห็นควรจัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสร้างความสุขในการทำงาน 2. เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมแล้วมีความสุข รวมทั้งเป็นการคลายเครียดจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านครอบครัว และการทำงานด้วยการผ่อนคลาย (Happy Relax) 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำกิจกรรมร่วมกัน (Teamwork) 4. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ได้แบ่งปันความสุข ได้สนุกกับกิจกรรมนอกเหนือจากการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในสำนักงานบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการสวัสดิการรับทราบโครงการ/กิจกรรม 2. เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการทำกิจกรรม 3. แจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบแผนโครงการ/กิจกรรม 4. ดำเนินการจัดกิจกรรม Happy Workplace ภายใต้ชื่อโครงการ “Buy 1 Get 1 Get Double Smile”
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานทุกท่านได้รับเครื่องดื่มที่ทุกคนชื่นชอบ 2. พนักงานทุกคนลงชื่อร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ 3. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรในสายตาพนักงาน 5. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงาน 6. พนักงานได้คลายเครียดจากการดำเนินชีวิตประจำวัน 7. พนักงานมีความผ่อนคลาย สังเกตจาก การร่วมมือในการเข้าร่วมโดยละทิ้งการทำงานช่วงระยะ 1 ชั่วโมง 8. องค์กร มีความสุขด้านความสามัคคี สังเกตจาก พนักงานมีความห่วงใยซึ่งกันและกัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การได้รับความร่วมมือระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

พนักงานต้องการให้ดำเนินการอย่างนี้ต่อไป แต่อาจเปลี่ยนกิจกรรมจากเครื่องดื่ม เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในแต่ละเดือน หรือเปลี่ยนเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายแทน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์
ที่อยู่องค์กร :
90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์เอ ชั้น 35 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
0-2612-8600
e-mail :
Unchasa@wilk-hoeglund.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศศิวิมล วิโรจน์ชีวัน
ตำแหน่ง :
ผจก.ฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดหา
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
Unchasa@wilk-hoeglund.com
line ID :
-
มือถือ :
0-2612-8600