ข้อมูลกิจกรรม

กีฬาประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากทางบริษัทต้องการสร้างสัมพันธ์กับพนักงานต่างหน่วยงานให้มีกิจกรรมร่วมกัน และกระตุ้นให้พนักงานออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพของตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมกีฬาประจำปีขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองในองค์กร - เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานหันมาดูสุขภาพ - เพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประกาศเชิญชวนโดยการติดป้ายประกาศ หรือใช้เสียงตามสาย - ใช้ของรางวัลเป็นตัวดึงดูดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - เปอร์เซ็นต์การเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- งบประมาณ - การมีส่วนร่วม - ความต่อเนื่องของกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรจัดเป็นกีฬาต่อเนื่อง เช่น ฟุตบอลเก็บคะแนน มีการแข่งขันสัปดาห์ละ 3 วัน - ผู้บริหารให้ความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขัน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
- - - -
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
kiattikool.kho@cpmail.in.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :