ข้อมูลกิจกรรม

มาเต้นกันเถอะ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากทางบริษัทมีความใส่ใจในด้านของสุขภาพร่างกายของพนักงาน จึงให้มีการนำอุปกรณ์การออกกำลังกายมาไว้ เพื่อให้พนักงานสามารถใช้เวลาว่างมาออกกำลังกาย แต่ไม่ค่อยมีพนักงานมาร่วมกิจกรรม หรือให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกกำลังกายมากนัก อาจจะด้วยลักษณะการทำงานหรือเวลา เป็นต้น ทาง HR จึงคิดทำโครงการนี้ขึ้นมา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญด้านสุขภาพ - เพื่อพนักงานจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิป้องกันโรค - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ทางแผนก HR จะทำการประชุมหารือกับทางคณะกรรมการถึงโครงการนี้ แล้วเริ่มทำการประชาสัมพันธ์ให้ทางพนักงานได้ทราบ ทำการจ้างครูสอนมานำเต้นและจัดสถานที่ในเบื้องต้นใช้ห้องโถงชั้น 7 ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.30 – 18.00 น. แล้วจัดทำการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งให้พนักงานทุกวันอังคาร เพื่อให้พนักงานไม่ลืม และเตรียมอุปกรณ์ (รองเท้าและชุด) ให้พร้อมในการเต้น และเมื่อเสร็จจากการเต้น ทาง HR จะมีน้ำหรือเครื่องดื่มแจกให้พนักงานอีกด้วย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จากการทำแบบสอบถาม - จากการทำแบบประเมิน - จากจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การทำการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบถึงโครงการ เช่น มีการส่ง E-mail แจ้งรายละเอียดให้พนักงานทราบ, ทำการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย, ติดป้ายประกาศที่บอร์ดและในลิฟต์

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จ บริษัทจะทำการต่อยอดโครงการ โดยการเปิดให้บุคคลภายนอก ประชาชนทั่วไป ในชุมชน หรือสถานที่ใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถมาออกกำลังกาย (แอโรบิค) ได้พร้อมกับพนักงานของบริษัฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกและยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นด้วย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
โทรศัพท์ :
e-mail :
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
บุญยืน เอสันเทียะ
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
bunynen.aes@cpmail.in.th
line ID :
มือถือ :