ข้อมูลกิจกรรม

3 อ. เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันคนเรามักละเลยต่อการดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง เป็นส่วนน้อยที่มีการดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในสถานประกอบการ อาจเป็นเพราะเขาขาดความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นเราจึงนำหลักการง่ายๆ มาให้เขาปฏิบัติและวัดผลได้ 3 อ. ประกอบด้วย อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตัวอย่างเช่น จัดโครงการเลิกดื่มสุราและสูบบุหรี่ เพียงเท่านี้ในเบื้องต้นก็ทำให้เขามีสุขภาพดี มีเงินเหลือ โครงการนี้ต้องอาศัยเวลา ความใกล้ชิด กำลังใจ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน โรงเรียน ครู นักเรียน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- รวบรวมรายชื่อผู้ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ขอให้เขาลงชื่อร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ - ให้ความรู้ และติดตามพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะ - ให้กำลังใจ โดยเพื่อน ครอบครัว
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- วัดจากจำนวนผู้เข้าโครงการ และผู้ที่เลิกได้จริง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- องค์ความรู้ที่มี - บุคคลตัวอย่าง - กำลังใจที่ให้กับผู้ร่วมโครงการทุกรูปแบบ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องมีการเข้าไปสอนกันตั้งแต่ปฐมวัย เรียกว่าตั้งแต่ชั้นประถมเลย ให้เขามีความรู้ความเข้าใจพิษร้ายของเหล้าและบุหรี่ และต้องทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน) ศรีราชา ชลบุรี
ที่อยู่องค์กร :
242/4 หมู่ 10 ต.บางพระ ศรีราชา ชลบุรี -
โทรศัพท์ :
08-9963-3096
e-mail :
pherapol_007@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พีรพล รอดบรลือ
ตำแหน่ง :
ผู้บริหารประจำโรงงาน
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
pherapol_007@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
08-9963-3096