ข้อมูลกิจกรรม

Fabrinet Songkran Day “สงกรานต์นานาชาติ สนุกสนานเบิกบานใจ"

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญ คือ เป็นวันปีใหม่ของไทย ตามประเพณีไทย เป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวจะได้พบกันพร้อมหน้าพร้อมตา และมีกิจกรรมร่วมกัน เชน การทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ ในช่วงวาระโอกาสอันเป็นมงคลนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ก็จะจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีสืบต่อเนื่องกันมา รวมทั้งจะทำให้พนักงานได้รับความสนุกสนานผ่อนคลายจากการทำงาน คณะกรรมการในสถานประกอบกิจการจึงขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม สงกรานต์ฟาบริเนท โดยในปีนี้จัดในธีม “สงกรานต์นานาชาติ สนุกสนานเบิกบานใจ”

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 2. เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และพนักงาน 3. เพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้น 4. เพื่อหล่อหลอมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานระหว่างแผนก/ฝ่าย ในองค์กรมากยิ่งขึ้น 5. เพื่อผ่อนคลายจากการทำงาน และส่งเสริมกิจกรรม Happy Workplace Happy Heart Happy Soul Happy Relax Happy Brain และ Happy Society

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1015
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ของบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ช่วงเช้า 7.30 น. ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูป 8.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณลานกิจกรรมตึก 5-6 9.39 น. พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม บริเวณด้านหน้าบริษัทฯ ตึก 6 ช่วงบ่าย 15.00 น. ขบวนแห่งสงกรานต์วัฒนธรรม 5 ทีม ของแต่ละ BU และผู้บริหาร 15.30 น. พิธีเปิดงานสงกรานต์ฟาบริเนท “สงกรานต์นานาชาติ สนุกสนานเบิกบานใจ” 15.45 น. มอบรางวัลขบวนพาเหรดสงกรานต์นานาชาติสนุกสนานเบิกบานใจ 5 ทีม 16.00 น. รดน้ำ ขอพรจากผู้บริหาร 16.30 น. สนุกสนานกับดนตรี (แกรมมี่โกล์ด)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เป้าหมาย 1. มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1,000 คน 2. มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 15 คน 3. มีขบวนพาเหรดสงกรานต์นานาชาติ สนุกสนานเบิกบานใจ อย่างน้อย 5 ขบวน ผลลัพธ์ 1. ได้สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 2. พนักงานผู้บริหารได้ทำบุญร่วมกัน ถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและองค์กร 3. มีความสามัคคีช่วยกันจัดขบวนพาเหรด เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศอันดี 4. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร กับพนักงาน หรือหัวหน้างาน กับพนักงาน ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน 5. พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน โดยเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาที่สะดวก ตัวชี้วัด 1. ระดับบุคคล มีความสุขด้าน Happy Soul Happy Relax สังเกตจาก จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง 2. ระดับองค์กร มีความสุขด้าน Happy Heart Happy Brain สังเกตจาก จำนวนพนักงานที่ร่วมขบวนพาเหรด การสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด สงกรานต์นานาชาติ สนุกสนานเบิกบานใจ 3. ระดับชุมชน มีความสุขด้าน Happy Society Happy Money สังเกตจาก ชุมชนช่วยประสานงาน จัดหาขบวนแห่พาเหรด และเข้าร่วมขบวนสงกรานต์ นอกจากนี้พนักงานยังสนับสนุนด้วยการเสริมสวยในชุมชน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร โดยให้งบประมาณในการจัดงาน 2. ความคิดสร้างสรรค์ของการจัดงานฯ โดยจัดให้ธีม สงกรานต์นานาชาติ สนุกสนานเบิกบานใจ คณะกรรมการจัดงานได้ให้โจทย์แต่ละทีมว่าต้องมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดขบวนพาเหรดที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่อลังการของงานสงกรานต์ในแต่ละประเทศ เช่น ไทย อินเดีย สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 3. การประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหารในการส่งตัวแทนเข้าประชุม และนำไปดำเนินการต่อของในแต่ละทีม 4. ความร่วมมือที่ดีของทุกภาคส่วน คณะกรรมการจัดงาน Facility (ดูแลสถานที่) แม่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
5/6 ม.6 ซ.คุณพระ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
0-2524-9600
e-mail :
phawanav@fabrinet.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ภาวนา เวชกิจ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกพนักงานสัมพันธ์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
phawanav@fabrinet.co.th
line ID :
-
มือถือ :
0-2524-9600