ข้อมูลกิจกรรม

Lottery program STA-SG

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่มาทำงานสม่ำเสมอ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ไม่ขาดลา มาสาย - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับพนักงานทุกคน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดทำกติกาของโครงการ - ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับพนักงาน - ดำเนินการจับสลากลอตเตอรี่ในการประชุมหัวหน้าแผนก - แจกรางวัลให้ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการโรงงานเป็นผู้อบรม - ติดบอร์ดและส่งอีเมล์ประกาศผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- อัตราการขาดงานภาพรวมลดลงสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- เกิดจากแรงจูงใจในการทำงานโดยการให้สิ่งตอบแทนเป็นรางวัลให้กับพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ต้องปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เช่น กติกาของโครงการ การดำเนินการสื่อสารกับพนักงาน เพิ่มการปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน โดยการดำเนินงานเชิงรุก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว
ที่อยู่องค์กร :
18 ม.5 ถ.สระแก้ว-กบินทร์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ :
037-247-602
e-mail :
sumeth@sritranggroup.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสุเมธ พิพูลรัตน์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sumeth@sritranggroup.com
line ID :
Sumethphiboonrat
มือถือ :
093-756-2491