ข้อมูลกิจกรรม

สวนผักปลอดสารพิษและพาเพลิน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานส่วนใหญ่มาทำงานเช้า และเย็นกลับ ไม่ค่อยมีกิจกรรมทำร่วมกัน จึงจะมีความสนิทสนมกันในเฉพาะกลุ่มของตนเอง นานๆ เข้าจะเหมือนเป็นการแบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่ค่อยช่วยเหลือ ไม่มีน้ำใจให้แก่กัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานมีเวลาหรือมีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน มีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์เดียวกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่ว่างข้างโรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง นำมาดัดแปลงเป็นโครงการดังกล่าว เพื่อให้พนักงานสามารถใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในสถานประกอบการเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้ปลูกผักตามความต้องการ เมื่อได้รับผลผลิตก็สามารถนำกลับไปรับประทาน หรือนำผลผลิตมาแลกเปลี่ยนกัน ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานมากขึ้น มีน้ำใจในการแบ่งปัน ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย มีความเพลิดเพลิน ได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ทำให้สุขภาพแข็งแรง - พนักงานที่สนใจโครงการนี้ สามารถลงชื่อขอรับพื้นที่ในการปลูกผัก พร้อมระบุชื่อพืชที่ต้องการปลูก พร้อมทั้งเตรียมเมล็ดพันธุ์ หรือต้นกล้ามาปลูก โดยบริษัทจะสนับสนุน พื้นที่ 1.5 x 3 เมตร/ คน, ดินในการเพาะปลูก, ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักตามความเหมาะสม, น้ำ, อุปกรณ์ทางการเกษตร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผลผลิตทางการเกษตร - การแบ่งปันผลผลิต

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยาม อาซาฮี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
7/539 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ :
038-650-980-6 ต่อ 102
e-mail :
phurin@siam-asahi.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ภูริน พฤกษ์ศศิธร
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
phurin@siam-asahi.co.th
line ID :
มือถือ :
092-331-6277