ข้อมูลกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปริมาณการผลิตลดลง บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้พนักงานมีร่างกายแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ที่ยอดผลิตมีมากขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างให้พนักงานเห็นความสำคัญในการรักและดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ สร้างนิสัยรักกีฬา และยังสร้างโอกาสให้พนักงานได้ผ่อนคลาย ร่างกาย และจิตใจ ที่มาจากการทำงานที่เหนื่อยล้า ได้รู้สึกสนุกสนานกับการแข่งขันอีกด้วย และในท้ายที่สุดยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนอีกด้วย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานทุกคน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และเป็นการผ่อนคลายให้กับพนักงาน - เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งกีฬาเพื่อมิตรภาพ ของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 - เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด - เพื่อให้นักกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จ ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทีมงานและพนักงาน และการทำงานเป็นทีม - เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
350
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานกีฬาภายใน และสนามกีฬาภายนอก
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- (การแข่งขันภายนอกองค์กร) จัดส่งทีมนักกีฬาเพื่อมิตรภาพของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ตามตารางที่คณะกรรมการกลางกำหนดไว้ - (การแข่งขันภายในองค์กร) จัดกิจกรรมในเวลาพักกลางวัน (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 12.00 – 13.00 น. โดยมีการจับฉลากรายชื่อพนักงานทั้งหมด แบ่งสีเป็นทั้งหมด 4 สี และจัดการแข่งขันครั้งละประเภทกีฬา โดยการจับฉลากลำดับก่อนหลังทีมและจับฉลากคู่ทีมที่จะลงแข่งขัน และบริษัทสนับสนุนน้ำดื่มและผ้าเย็นให้นักกีฬาทุกทีมที่เข้าแข่งขัน โดยแต่ละสีก็ต้องแข่งขันแบบเจอกันหมดทุกสี และนำแต้มจากการชนะการแข่งขัน จากนั้น บางประเภทกีฬาจะให้ไปแข่งขันชิงชนะเลิศที่ สนามกีฬาภายนอก ในวันเดียวกับงานฉลองปาร์ตี้ปีใหม่ รวมทั้งจัดแข่งกีฬาฮาเฮอีกด้วย และในวันนั้น จะทำการมอบเงินรางวัลและเหรียญรางวัลให้แก่สีและทีมที่ชนะการแข่งขัน ลำดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน - พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น ลดอัตราการขาดงาน การลาป่วย - พนักงานมีความรัก ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - พัฒนาระดับความผูกพันของพนักงาน พัฒนาความพึงพอใจของพนักงาน - ลดอัตราการลาออกของพนักงาน และยังเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ในการ่วมกิจกรรมแข่งกีฬาและกองเชียร์ - การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง - การให้ความร่วมมือในการ่วมแข่งขัน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานของแต่ละแผนก

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การสร้างการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น และยั่งยืนกับพนักงานที่ไม่ชอบออกกำลังกาย ให้สามารถทำกิจกรรมที่ตอบโจทย์ของพนักงานกลุ่มที่ไม่เข้าร่วม ให้พนักงานสนุกสนาน และมีความสุข

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อินเตอร์เฟชฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/117 ม.1 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :
038-214-303 ต่อ 130
e-mail :
suntharee.channgern@ interface.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุนทรีย์ จันทร์เงิน
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการอาวุโส
แผนก :
-
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป
e-mail :
suntharee.channgern@ interface.com
line ID :
som1178
มือถือ :
08-1929-7994