ข้อมูลกิจกรรม

เสียงตามสายของท่าเรือแหลมฉบัง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ความเครียดและความกดดันในการทำงาน เนื่องจากต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด - เพื่อสร้างสมาธิ ความสงบ มีสติในการทำงาน - พนักงานได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
48
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณสำนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ส่งเอกสารเวียนไปตามหน่วยงาน - ประชาสัมพันธ์ทาง LINE, Facebook - บอกปากต่อปาก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ความผิดพลาดในการทำงานน้อยลง - การขาด ลา มาสาย ลดลง - ความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ - การให้ความร่วมมือของพนักงาน - การให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของผู้บริการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงคมนาคม
ที่อยู่องค์กร :
ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-409-281
e-mail :
personnel@laemchabangport.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวภรณ์พรรณ สะสม
ตำแหน่ง :
บุคลากร 6 หมวดแรงงานสัมพันธ์ กองการบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
personnel@laemchabangport.com
line ID :
มือถือ :
084-425-9129