ข้อมูลกิจกรรม

พุธสร้างสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การมุ่งมั่นทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลสิเกาทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะทำงานให้สำเร็จตามแต่ละหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมาย โดยในแต่ละวันใช้เวลาในการจดจ่ออยู่กับการทำงานตลอดทั้งวันซึ่งหลายคนละเลยการดูแลสุขภาพตนเองส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าใจและเข้าถึงประชาชนโดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลได้ออกกำลังกายเป็นกลุ่มในทุกบ่ายวันพุธ 2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีดัชนีมวลกายและรอบเอวสูงมากกว่าค่าปกติได้ออกกำลังกายมากขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้มีกิจกรรมร่วมกันในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
54
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
3
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในเขตเทศบาลสิเกา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมแจ้งทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดกิจกรรมร่วมกันโดยกำหนดให้บ่ายวันพุธเป็นช่วงเวลาในการจัดกิกรรม 3. ประเมินผลของโครงการอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ (ประเมินจากรายชื่อพนักงาน) 2. พนักงานเข้าร่วมโครงการมีความสุขและเพลิดเพลินกับกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถาม) 3. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีสุขภาพดีขึ้น (ประเมินจากค่า BMI ที่ลดลง)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานมีความรู้ความเข้าใจถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้รับจากโครงการโดยเฉพาะผลสำเร็จของโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรในทางตรงในการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
เทศบาลสิเกา
ที่อยู่องค์กร :
99 ม.7 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ตรัง สิเกา -
โทรศัพท์ :
075-291-085
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายไชยา สุทธิโภชน์
ตำแหน่ง :
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนก :
กองสาธารณสุข
ฝ่าย :
e-mail :
chaiya33@gmail.com
line ID :
มือถือ :
081-891-8902