ข้อมูลกิจกรรม

กีฬาครอบครัวสัมพันธ์ + เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และขอบคุณพนักงานในการทำงานให้แก่องค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ขอบคุณพนักงานและครอบครัวพนักงาน - สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน - สร้างเสริมการเล่นกีฬา รู้จักให้อภัยกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในบริษัท (เฉพาะในกรุงเทพฯ)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2555
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สนามกีฬา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดตั้งคณะดำเนินโครงการ - ประชุมเพื่อแบ่งงาน จัดสรรงบประมาณ และวางแบบแผน - ดำเนินโครงการ - ประเมินโครงการ หมายเหตุ: กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ เช้า (กีฬา) : 200 – 300 คน เย็น (สังสรรค์) : 300 – 500 คน (รวมครอบครัวพนักงาน)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ระดับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มีการรู้จักพนักงานมากขึ้น - พนักงานมีความสุข และมีการช่วยเหลือกันมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การประชาสัมพันธ์โครงการ - การสื่อสารจากระดับบนลงล่าง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การดำเนินโครงการจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ แต่องค์กรมักจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อย และตัดสินใจเอง - การแบ่งงานกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในโครงการบางครั้งยังไม่เหมาะสม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
เลขที่ 96 ม.3 ถ. วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ :
"02-973-6011 ต่อ 409
e-mail :
bundhita.thiratitsakun@guardforce.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
น.ส.บัณฑิตา ถิรทิตสกุล
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการดูแลลูกค้าทั่วไป
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
bundhita.thiratitsakun@guardforce.co.th
line ID :
bt984444
มือถือ :
087-907-1919