ข้อมูลกิจกรรม

Walk Really Happy Relax

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร และมุ่งเน้นให้มีความเข้าใจตนเองและใส่ใจซึ่งกันและกัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของทีมงานและการทำงานเป็นทีม - เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเองต่องานต่อองค์กร มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ - เพื่อให้มีโอกาสฝึกทักษะที่สำคัญในการบริการ การประสานงาน และสร้างภาวะผู้นำ - เพื่อตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงานโดยส่วนรวม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ใช้กิจกรรมตามฐานต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน - กิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร - กิจกรรมเกมส์ฐานต่างๆ เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่ - เกมส์ห่วงหรรษา สร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกัน - เกมส์ตีบอล การวางแผนในการทำงาน - เกมส์เดินตะขาบ การทำงานเป็นหมู่คณะ - เกมส์ต่อตัว ฝึกทักษะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำ - เกมส์ทุ่นระเบิด สร้างความกระตือรือร้น การทำงานอย่างมีเป้าหมาย - เกมส์ห่วงยางลอด การแก้ปัญหาให้ทันท่วงที - เกมส์อุ้มลูกโป่งใส่น้ำ เพื่อให้เกิดความระวัดระวังในการทำงาน - กิจกรรมสังสรรค์ ปาร์ตี้ คาราโอเกะ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำกิจกรรมต่างๆ และมีการให้รางวัลกับทีมที่มีคะแนนมากที่สุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานได้เข้าใจตนเอง และเพื่อนร่วมงานมากขึ้น - พนักงานยอมรับในตนเองว่ามีจุดบอด และมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น - พนักงานเข้าใจและศรัทธาเพื่อนร่วมงาน มีความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น - พนักงานมีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ลดทิฐิ เห็นประโยชน์ของการเป็นผู้ให้ - พนักงานมีความอดกลั้นต่อการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา - ทำให้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร และกระบวนการสื่อความหมาย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ - พนักงานทุกระดับให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
62, 62/1 ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ :
032-447-681-8, 088-790-9688
e-mail :
Nitchanun@thailuxe.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณิชนันท์ อั้นทอง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
Nitchanun@thailuxe.com
line ID :
มือถือ :