ข้อมูลกิจกรรม

สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิมีการทำงานค่อนข้างหนัก เนื่องจากต้องทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่แหล่งทุนกำหนด และปฏิบัติงานดังกล่าวมีความต่อเนื่อง จนทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพโครงการ เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ และเจ้าหน้าที่สนามเกิดความเครียดในการทำงาน รวมทั้งมีความเหนื่อยล้าจากสภาพงานที่กดดัน เร่งด่วน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่บริหารความเครียดจากการทำงาน - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รู้จักบริหารเวลา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
150
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
เจ้าหน้าที่ประจำ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานกีฬา/ศูนย์ออกกำลังกาย/สวนสาธารณะ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แจ้งให้แต่ละสำนักงาน จัดกลุ่มเพื่อน เพื่อชวนกันออกกำลังกาย - ให้แต่ละทีมวางแผนกิจกรรมออกกำลังกาย และการบริหารความเครียดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ให้แต่ละทีมส่งรูปกิจกรรมให้ฝ่าย HR และแชร์ในจดหมายข่าว HR ของแต่ละเดือน - ฝ่าย HR ทำการติดตามผลกิจกรรม ว่าเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เจ้าหน้าที่มีความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ - เจ้าหน้าที่มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง สงบสุข คิดเชิงบวกมากขึ้น - เจ้าหน้าที่สามารถบริหารเวลาและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นได้ - เจ้าหน้าที่มีความเครียดลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้การสนับสนุน - หัวหน้างานแต่ละฝ่าย เป็นผู้นำในการร่วมกิจกรรม - มีทีมสนับสนุนกิจกรรมที่ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีรางวัลหรือการเชิดชูบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
มูลนิธิรักษ์ไทย
ที่อยู่องค์กร :
185 ซ.ประดิพัทธ์ 6 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ :
08-1928-1801
e-mail :
sasiphat@raksthai.org
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวศศิพัชญ์ เลิศรัตน์กุลธาดา
ตำแหน่ง :
HRD & HRM supervisor
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
sasiphat@raksthai.org
line ID :
-
มือถือ :
08-1928-1801