ข้อมูลกิจกรรม

HR สัญจร "กะไหน ก็ไปหา"

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันพนักงานมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานหลากหลายรูปแบบในหลากหลายพื้นที่ เป็นเหตุให้พนักงานรับรู้ข่าวสารได้ไม่ทั่วถึง ประกอบกับพนักงานมีความรู้สึกว่าบริษัทให้ความเอาใจใส่น้อย การรับสวัสดิการต่าง ๆ ไม่ทั่วถึงเนื่องจากพนักงานขาดความรู้ในสิทธ์ของตนเอง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท ฯ 2. เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
60
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2555
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
หน้างานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรม / สำรวจสภาพปัญหา 2. วิเคราะห์ความต้องการเพื่อหาเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 3. เขียน / จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 4. นำเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ 5. ประชาสัมพันธ์โครงการ 6. จัดตั้งทีมงาน / แบ่งงาน 7. ดำเนินกิจกรรม 8.สรุปโครงการ 9. ประเมินโครงการ 10. ถอดบทเรียนนำความรู้ / ข้อคิดที่ได้มาใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานได้รับรู้ข่าวสาร / ความรู้ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ด้วยการตอบแบบประเมินและทดสอบผ่านที่ 70 % ของแบบทดสอบ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ทีมงานมีความสามารถในการบริหารจัดการ - การทำงานเป็นทีมของทีมงาน - พนักงานให้การตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากตรงตามความต้องการของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การจัดตั้งทีมงานควรมีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน - ควรมีการสำรวจความต้องการของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีการตอบรับที่ดี

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
903/1 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม -
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
weerachon_s@suankitti.vom
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายวีรชน ศิริเวิน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
แผนก :
บริหารงานบุคคล
ฝ่าย :
งานบุคคล
e-mail :
weerachon_s@suankitti.com
line ID :
มือถือ :
081-930-5937