ข้อมูลกิจกรรม

ชมรมการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยบริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพพนักงานในบริษัท เพื่อลดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดขึ้นกับพนักงาน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมไปถึงส่งเสริมด้านสุขภาพจิตใจด้วย การออกกำลังกายจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พนักงานทั้งองค์กรมีความสุขกาย สุขใจ ไม่มีโรค

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง - เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลังเลิกงาน - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชุมทีมคณะกรรมการในการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทั้งองค์กรทราบถึงกิจกรรม - จัดตารางผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ติดตามผลการจัดกิจกรรม - ประเมินผลของกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานในองค์กรทุกคนได้รับทราบถึงโครงการที่จัดขึ้น - พนักงานในองค์กรได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย - พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดี ไม่มีโรค - คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับบริษัท - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและคนในชุมชน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลในการจัดทำโครงการการออกกำลังกายทั้งองค์กร - พนักงานทุกคนได้รับแรงกระตุ้นในการอยากทำโครงการออกกำลังกาย - คนในชุมชนไม่ทราบข้อมูลได้ทั่วถึง ดังนั้น ทางบริษัทต้องมีช่องทางการสื่อสารให้มาขึ้น - ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- พนักงานเข้าร่วมโครงการน้อย อาจจะเกิดจากข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง - พนักงานไม่เห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
128/1 ม.7 ซ.วัดนครชื่นชุม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 นครปฐม สามพราน 73110
โทรศัพท์ :
02-814-4455
e-mail :
hrd_officer@body-piercing.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
น.ส.ประภัสสร จอกสูงเนิน
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
hr@body-picrcing.com
line ID :
มือถือ :