ข้อมูลกิจกรรม

ลดหุ่น หุ่นดี ไม่มีโรค

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และรักความสวยงาม ห่วงเรื่องสุขภาพและความงาม ดังนั้น การมีสุขภาพที่ดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อช่วยลดจำนวนผู้เป็นโรคอ้วนและโรคอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากความอ้วน - เพื่อให้พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพดี และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาดูแลสุขภาพ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ตรวจวัดดัชนีมวลกายโดยการวัดความดัน ชั่งน้ำหนักผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่ใช้วิธีการกินยาลดน้ำหนักระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตรวจเช็คดัชนีมวลกายทุกๆ 2 เดือนและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ - จัดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- คนเข้าร่วมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น - ประเมินผลโดยการชั่งน้ำหนักก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรม - ประกาศผลให้รางวัล 6 เดือนครั้ง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม - ผู้บริหารให้การสนับสนุน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ต้องมีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
128/1 ม.7 ซ.วัดนครชื่นชุม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 นครปฐม สามพราน 73110
โทรศัพท์ :
02-814-4455
e-mail :
hrd_officer@body-piercing.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วิจิตรา พสุนนท์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
hrd_officer@body- picrcing.com
line ID :
มือถือ :