ข้อมูลกิจกรรม

กีฬาสีสัมพันธ์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยบุคลากรเป็นกลไกสำคัญของการดำเนินงานทางการขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จและเป็นองค์กรแห่งความสุข องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีบุคลากรที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ดังนั้น การจัดกิจกรรมกีฬาจะมีส่วนส่งเสริมให้สุขภาพของพนักงานแข็งแรง เกิดความรักความสามัคคี อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงาน และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้น - เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่พนักงาน - เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดตั้งทีมคณะกรรมการในการดำเนินงาน - นำโครงการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร - จัดเตรียมงาน อุปกรณ์ สถานที่ และกิจกรรม - ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทั้งองค์กรทราบถึงกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรม - ประเมินผลของกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดูจากการลงทะเบียน - การมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน - มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมงานชัดเจน - มีการสื่อสารต่อกันตลอดเวลา - ผู้บริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ในอนาคตการจัดกิจกรรมอาจให้แต่ละฝ่ายงานแบ่งสีกันเองเพื่อคนที่สนิทกันอาจได้อยู่ร่วมกัน จะได้ช่วยเหลือกันมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บมจ.กรุงไทยกฎหมาย
ที่อยู่องค์กร :
191/50-53,55 อาคาร ซี.ที.ไอ.ทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ เขตคลองเตย 10110
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
tanagorn_y@yahoo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ธนากร เย็นคงคากุล
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
tanagorn_y@yahoo.com
line ID :
มือถือ :