ข้อมูลกิจกรรม

Morning Exercise

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์พนักงานที่มีภาวะอ้วนและเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดเพิ่มขึ้นมาก และต้องการความมีส่วนร่วมของทุกแผนก เนื่องจากการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬามีเพียง 1 ครั้ง/ปี จึงคิดกิจกรรมการออกกำลังกายที่พนักงานสามารถทำได้ทุกวัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง - เพื่อให้พนักงานมีความตื่นตัว สดชื่น ก่อนเริ่มงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ให้พนักงานแต่ละแผนก ได้ออกกำลังกายทุกๆ เช้า หรือก่อนเริ่มงานในแต่ละกะทำงาน กำหนดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ไม่จำกัดรูปแบบ ให้อิสระแต่ละแผนกออกแบบท่าทางได้เอง - ให้แต่ละแผนกส่งรูปถ่ายการออกกำลังกาย ส่งเข้าในกลุ่มไลน์ Happy Workplace เพื่อกระตุ้นและตั้งเป็น KPI - สรุปติดตามผลในการประชุม Happy Workplace ทุกเดือน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวนร้อยละของการมีส่วนร่วม - ทุกแผนกให้ความร่วมมือดูจากการส่งรูปเข้าไลน์ - ทุกคนมีส่วนร่วม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้การสนับสนุน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกกำลังกาย - การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ Social Network - ความร่วมมือของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป จ.สระบุรี
ที่อยู่องค์กร :
405/26-7 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี -
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
thanchanok.pan@cpmail.in.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อรกัญญา กลิ่มจิตรี
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
Orakanya.kli@cpmail.in.th
line ID :
มือถือ :