ข้อมูลกิจกรรม

ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่ดี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ทำงานออฟฟิศ ลักษณะงานจะเป็นงานประจำที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้เกิดปัญหาโรคอ้วนและ Office Syndrome บุคลากรมีปัญหาโรคอ้วน BMI เกินมาตรฐาน ทางองค์กรจึงเล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพ และการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในภาวะปกติตามมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพ โดยควบคุมน้ำหนัก รอบเอว และ BMI ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ในการควบคุมรักษาสุขภาพ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเป็นทีม โดยให้แต่ละทีมต้องมีผู้บริหารร่วมด้วย 1 ท่าน ประชาสัมพันธ์ – รับสมัครทางเมล์ (มีรางวัลเป็นแรงจูงใจ) - รวบรวมผู้สมัครจัดทำรายชื่อและทำการประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับความสำคัญและเป็นคนพิเศษ - วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก คำนวณค่า BMI ทุกเดือน เพื่อหากลุ่มที่สามารถลดน้ำหนักได้มากที่สุด มีรางวัลให้เป็นการกระตุ้นแรงจูงใจ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เป็นระยะ ๆ รวมทั้งหากิจกรรมพิเศษเข้ามาเสริม เช่น ห้องฟิตเนส กิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน - สรุปผลกิจกรรมและประกาศผล ให้รางวัลแก่ผู้ชนะ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น - น้ำหนักของผู้เข้าร่วมโครงการลดลง - รอบเอวของผู้เข้าร่วมโครงการลดลง - ค่า BMI ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - มีผู้สนใจออกกำลังกายและใช้บริการฟิตเนสมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับกิจกรรม - การสนับสนุนงบประมาณ - การประชาสัมพันธ์โครงการ - ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม - หากิจกรรมที่แปลกใหม่ ท้าทายความสนใจ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ได้รับงบประมาณมากขึ้น - ต้องมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย - เปิดโอกาสให้พนักงานต่างสาขาได้มีส่วนร่วม - การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
- - - -
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
tanes_p@smk.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
tanes_p@smk.co.th
line ID :
มือถือ :